Vương Thiên Nhất tiên thắng Từ Siêu - Sở hà Hán giới tượng kỳ thế giới kỳ vương tái lần thứ 2 năm 2018

Đối công ác liệt, Vương Thiên Nhất đi tiên bức sát Từ Siêu giành 100 vạn NDT tiền thưởng.

Sở hà Hán giới tượng kỳ thế giới kỳ vương tái lần thứ 2 năm 2018.

0 nhận xét trong bài "Vương Thiên Nhất tiên thắng Từ Siêu - Sở hà Hán giới tượng kỳ thế giới kỳ vương tái lần thứ 2 năm 2018"

Đăng nhận xét